Obligacions d’informació a les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes

La Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives i la Llei 7/2017 de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les Cooperatives, reserva les seccions de crèdit per a cooperatives de primer grau de classe agrària o rurals amb producció agrària.

 

D’igual manera que és important donar compliment als requisits formals per a la subscripció de les operacions de finançament entre les persones sòcies i la Cooperativa (pot veure el detall de les mateixes en la següent publicació: Els requisits formals de les operacions de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes) també ho és informar correctament a les persones sòcies alhora de subscriure qualsevol tipus de document contractual en el marc d’una relació a l’empara de la secció de crèdit de la Cooperativa.

 

Aquestes obligacions són exigibles per la normativa d’aplicació i la seva absència pot comportar, en cas d’inspecció de l’òrgan competent o denúncia per part de les persones sòcies, la corresponent imposició de sancions.

 

Particularment, es pot donar compliment a aquest dret d’informació si tenim en consideració el següent:

    • Referència a la Llei: La documentació contractual ha d’indicar clarament la subjecció de les operacions a la Llei 7/2017 de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les Cooperatives.

 

    • No garantia del Fons de Garantia de Dipòsits de les entitats de Crèdit: En la informació contractual s’ha de manifestar expressament que els saldos creditors constituïts en la secció de crèdit no estan garantits pel Fons de Garantia de Dipòsits de les entitats de Crèdit.

 

    • Referència a la “Secció de Crèdit”: S’ha d’incloure en qualsevol tipus de documentació que dugui a terme la secció l’expressió de Secció de Crèdit. No s’ha de confondre això amb referències a cooperatives de crèdit, caixes rurals o similars, que no són autoritzades.

 

    • Informar de les condicions econòmiques: Hi ha la obligació d’informació de forma recurrent i actualitzada a les persones sòcies de les condicions econòmiques que s’apliquen a les operacions actives i passives.

 

 

Donar compliment a aquestes previsions pot arribar a ser molt rellevant, en tant que es pot derivar responsabilitat, no només a la pròpia Cooperativa, sinó també, si estem davant d’una actuació culposa o negligent, contra el director general o gerent, el Consell Rector i els interventors de comptes.

 

DS té una trajectòria dilatada i acreditada en l’assessorament legal i tributari a cooperatives, consells rectors i socis cooperativistes i disposa d’un equip d’advocats i economistes especialitzats en dret cooperatiu i fiscalitat de cooperatives.

 

En cas de sorgir qualsevol qüestió sobre aquest tema, no dubti a contactar-nos enviant un correu a Mercedes Martín o a través del telèfon 93.602.52.22.

Comparte en:

Suscríbete a la newsletter

Podcast DS:

Últimos vídeos: