Els requisits formals de les operacions de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes

A diferència d’altres regulacions a nivell autonòmic, a Catalunya la Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives i la Llei 7/2017 de 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les Cooperatives reserva les seccions de crèdit per a cooperatives de primer grau de classe agrària o rurals amb producció agrària.

El motiu pel que principalment es constitueixen aquestes seccions sorgeix de la necessitat d’ajudar a les persones sòcies i la Cooperativa; de facilitar el finançament d’aquestes per a l’exercici de la seva activitat cooperativitzada; així com a sistema per finançar les operacions de la Cooperativa. D’aquesta forma, no cal sortir al mercat tradicional de finançament i s’ aconsegueixen unes millors condicions econòmiques per totes dues bandes. 

Al marge de les limitacions pròpies a nivell comptable i econòmic de les activitats pròpies de la seccions de crèdit recollides a la llei, no són menys importants
els requisits formals que han de presentar aquestes operacions. Requisits que a la pràctica no se’ls atorga l’atenció corresponent i que el seu incompliment pot comportar, en cas d’inspecció per part de l’òrgan competent, la corresponent imposició de sancions 

Concretament, les qüestions a les que fem referència, entre d’altres, són les següents:

 • Denominació: fer referència en tota la documentació a la denominació complerta de la cooperativa incloent la referencia “amb secció de crèdit”. La persona sòcia ha de saber que està actuant amb una cooperativa que té declarada e inscrita la secció de crèdit i, en conseqüència, que la mateixa actua sota la protecció de la Llei 7/2017.
 • Director General o Gerent amb facultats específiques sobre la secció de crèdit: Anomenat pel Consell Rector.
 • Préstecs a les persones sòcies: És necessari un acord del Consell Rector, previ informe del Director General o Gerent, i ha de constar a l’acta.
 • Límits de les operacions amb les persones sòcies: Reglamentàriament s’ha de limitar el volum d’operacions amb una persona sòcia (o vàries amb les que hi hagi especial vinculació que correspongui una unitat de risc).
 • Conflicte de interessos: en aquestes actuacions l’acord de Consell Rector ha de ser mitjançant votació secreta i s’ha d’indicar prèviament en l’orde del dia.
 • Formalització del finançament:
  • S’ha d’instrumentalitzar mitjançant escriptura o pòlissa intervinguda per fedatari públic.
  • Ha d’incorporar una clàusula de cessió de crèdit amb tercers.

Aquesta formalitat només es pot salvar en assenyalades situacions i sempre que ho decideixi el Consell Rector.

 • Hipoteques: els finançaments garantits amb hipoteca s’han d’inscriure i els béns hipotecats han d’acompanyar amb una taxació.
És per aquest motiu que recomanem fer un estudi detallat del procés d’actuació de la secció de crèdit pel tal de garantir el compliment de les previsions legals, així com disposar d’un Reglament Intern de la Secció de Crèdit que reguli el sistema de funcionament i control de la mateixa que facilita i estableix el protocol de funcionament. No hem d’oblidar que la responsabilitat de supervisió continua essent del Consell Rector i aquest ha d’establir els mecanismes al seu abast per tal de garantir el compliment de les previsions legals.  

DS té una trajectòria dilatada i acreditada en l’assessorament legal i tributari a cooperatives, consells rectors i socis cooperativistes i disposa d’un equip d’advocats i economistes especialitzats en dret cooperatiu i fiscalitat de cooperatives. 

Si està interessat en ampliar aquesta informació no dubti en contactar amb la nostre Àrea de Dret Mercantil de Durán-Sindreu, enviant un correu a Adriana Lafuente (alafuente@duransindreu.es) o a Mercedes Martín (mmartin@duransindreu.es) o a través del telèfon 93.602.52.22. 

Comparte en:

Suscríbete a la newsletter

Podcast DS:

Últimos vídeos: